Regulamin wizyt Centrum Rehabilitacji Best Care Kaja Biernat


NIP 1181883327, REGON 142255187 z siedzibą przy ul. Sokrates 9 lok.U14 , 01-909 Warszawa. Telefon kontaktowy: 501757731 , mail: centrum(at)rehabilitacja-bemowo.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w Centrum Rehabilitacji Best Care , zwanego dalej „ Centrum Rehabilitacji „.
Centrum Rehabilitacji . świadczy Usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-20:00 i w soboty w godzinach 9:00-15:00. W pozostałych terminach Centrum Rehabilitacji świadczy usługi po indywidualnym ustaleniu z Klientem.
Klienci Centrum Rehabilitacji mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę , zwaną dalej „Usługą” lub „Zabiegiem”.
Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
 
§ 2
Definicje

Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
Salon – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu .
Konsument- osoba fizyczna zawierająca umowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
Przedsiębiorca na prawach konsumenta- osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
§ 3
Klienci

Klientem Centrum Rehabilitacji jest osoba pełnoletnia.
Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.
 
§ 4
Świadczone usługi

Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku dostępnym w Centrum Rehabilitacji.
Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym Regulaminem wizyt albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.
 
§ 5
Rezerwacja wizyt, zawarcie umowy

Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty stacjonarnie w Salonie, telefonicznie i online.
Centrum Rehabilitacji potwierdza rezerwację wizyty SMSem.

Klient zobowiązany jest dokonać potwierdzenia wizyty umówionej stacjonarnie w Salonie, telefonicznie, online przez wiadomość e-mail w terminie 3 godzin od momentu otrzymania wiadomości sms. W przypadku braku potwierdzenia wizyty w czasie zgodnym ze zdaniem poprzednim, termin wizyty Klienta może zostać odwołany jako niepotwierdzony i może zostać zajęty przez inną osobę. Centrum Rehabilitacji informuje Klienta o odwołaniu terminu wizyty poprzez przesłanie wiadomości sms.

Odwołanie lub przełożenie wizyty na więcej niż 24h przed wizytą jest nieodpłatne.
 
§ 6
Spóźnienia

W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w Salonie Klient powinien stawić się w Salonie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, m.in. skorzystania z szatni, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
Salon dopuszcza spóźnienie Klienta do 15 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu o ile będzie taka możliwość.
W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut Centrum Rehabilitacji ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu.
Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca dopuszcza możliwość przełożenia Zabiegu na inny termin w ramach możliwości czasowych i organizacyjnych.
 
§ 7
Płatności

Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
Cennik Zabiegów jest dostępny w Centrum Rehabilitacji. Cena Zabiegu jest ceną brutto.
W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:
Płatność gotówką w kasie,
Płatność kartą płatniczą,
Wcześniejsza płatność przelewem, na numer konta bankowego: 84 1140 2004 0000 3002 7501 1117
Płatność blik,
Indywidualnie wygenerowany link do płatności przesłany na adres mailowy klienta,

Usługodawca przekazuje Klientowi paragon lub fakturę VAT po terminie wykonania Zabiegu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.

§ 8
Voucher

Voucher dostępny w ofercie Usługodawcy ważny jest przez określony czas i dedykowany jest dla konkretnej osoby wskazanej przez Klienta. Po terminie ważności nie ma możliwości przywrócenia ważności lub skorzystania z takiego vouchera, a umowa zawarta między Usługodawca a Klientem wygasa.
Płatność w przypadku vouchera pobierana jest w pełnej wartości w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę.
Voucher nie może być wymieniony na środki pieniężne.
Termin wykonania Zabiegu w ramach vouchera jest ustalany indywidualnie
Usługodawca dopuszcza zamianę Zabiegu objętego voucherem na inny Zabieg dostępny w ofercie Centrum Rehabilitacji w miarę możliwości organizacyjnych i technicznych przedsiębiorstwa Usługodawcy i z zachowaniem ram czasowych ważności vouchera. W przypadku gdy dysponent vouchera wyraża chęć zamiany na inny Zabieg, którego cenna jest wyższa niż wartość vouchera, powinien dopłacić różnicę ceny na rzecz Usługodawcy.
O ile inaczej nie wskazano w niniejszym paragrafie pozostałe postanowienia Regulaminu wizyt znajdują odpowiednie zastosowanie do Zabiegów świadczonych na podstawie vouchera z zastrzeżeniem, że odwołanie/zamiana terminu Zabiegu dokonanego w ramach wykorzystania vouchera dopuszczalne jest jednokrotnie bez pobrania należności za Zabieg. Kolejne (drugie) odwołanie/ zamiana terminu wiąże się z odliczeniem wartości Usługi z vouchera.
.
§ 9
Obowiązki Usługodawcy

Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia;
odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;
do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwskazań do wykonania Zabiegu oraz zaleceń po zabiegowych;
do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług;
do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi.
 
§ 10
Reklamacje

Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Centrum Rehabilitacji w dowolnej formie.
Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
Reklamacje składa się w formie pisemnej, osobiście w Centrum Rehabilitacji , za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu lub elektronicznie na adres mailowy: centrum(at)rehabilitacja-bemowo.pl
Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe Klienta.
W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji klientka ma prawo do ponownie przeprowadzonego zabiegu na koszt Centrum Rehabilitacji, bądź zwrotu całkowitych kosztów poniesionych za nieudany zabieg.
Środki za pozytywnie rozpatrzoną reklamację zwracane są na konto bankowe klientki, bądź w formie gotówki na miejscu w Centrum Rehabilitacji.

§ 11
Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Administratorem jest możliwy przy wykorzystaniu: adresu centrum(at)rehabilitacja-bemowo.pl, pod numerem telefonu 501757731 lub pisemnie na adres Administratora.
Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zapytań Klienta, wykonania Usługi oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi umowami.
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Usługodawcy.
Usługodawca wdraża środki organizacyjne i techniczne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Klienta.
Informujemy, że jako Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie hasła w jakiejkolwiek formie.
 
§ 12
Postanowienia końcowe

Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy o wykonanie Zabiegu. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Wystarczające jest złożenie oświadczenia przed upływem terminu przez Klienta.


Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta (Klienta), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi niebędącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
Umowa może zostać wypowiedziana przez Klienta z zachowaniem 14- dniowego terminu wypowiedzenia. Pobrana przez Usługodawcę płatność za niewykorzystaną Usługę zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Postanowienia §5 niniejszego Regulaminu wizyt znajdują odpowiednie zastosowanie.
Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Centrum , Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php”http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php”http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Więcej informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może znaleźć na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl oraz skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Centrum Rehabilitacji , publikacji na stronie internetowej Usługodawcy.
Aktualny Regulamin wizyt jest dostępny w Centrum Rehabilitacji w widcznym i dostępnym dla Klientów oraz na stronie internetowej Usługodawcy.
Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu wizyt zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.